Midt-Telemarkrådet

Midt-Telemarkrådet er et samarbeidsorgan sammensatt av ordførere, rådmenn og en politiker fra opposisjonen i hver av kommunene Bø, Nome og Sauherad.

Leder av rådet fra oktober 2017 er ordfører i Bø, Olav Kasland . Det er etablert sekretariat med Otto Christian Dahl som regionrådssekretær. Kontorsted er Bø kommune, 3800 Bø i Telemark.

Midt-Telemarkrådet medlemmer

Sammensetningen av rådet etter valget i 2015 er slik:

Olav Kasland -ordfører Bø – regionrådsleder
Bjørg Tveito Lundefaret – ordfører Nome – nestleder
Mette Haugholt – ordfører Sauherad
Per Simon Slettebø – Sauherad
Bjørn Magne Langkås – Bø
Torunn Brukåsa Kleiva – Nome
Åse Egeland – Sauherad – rådmann fra 1.1.2017
Åse Egeland – Bø – rådmann
Bjørn G Andersen – Nome – rådmann

Vedtekter for Midt-Telemarkrådet

§ 1. Deltakende kommuner

Midt-Telemarkrådet er et fellesorgan for kommunene Bø, Nome og Sauherad og er organisert i henhold til kommunelovens §27.

§2 Organisering

Det regionale samarbeidet er organisert i et Midt-Telemarkting og et Midt-Telemarkråd.
Midt-Telemarktinget er øverste myndighet og fungerer som representantskap for Midt-Telemarkrådet. Midt-Telemarktinget består av formannskapene i de tre kommunene. Tinget konstituerer seg selv ved starten av hvert kommunestyreperiode. Midt-Telemarktinget skal behandle budsjett og regnskap, og strategisk plan for regionsamarbeidet.

Midt-Telemarkrådet består av ordførerne og en politiker til oppnevnt av kommunestyret, samt rådmennene fra hver av de tre kommunene. Ved forfall trer personlige vararepresentanter inn i rådet. Ledelsen av rådet går på rundgang mellom ordførerne med en valgperiode på 2 år. Rådet konstituerer seg selv.

§3 Formål

Midt-Telemarkrådet skal:
1. Arbeide for felles interesser overfor fylkeskommunene, fylkesmannen, stat og næringsliv.
2. Arbeide for samordning og effektivisering av den kommunale tjenesteytingen.
3. arbeide for utvikling av næringsliv og kulturliv i regionen.
4. profilere regionen som et attraktivt boområde og arbeidsmarked.
5. arbeide for bærekraftig utvikling i regionen i tråd med Fredrikstaderklæringen.

§ 4 Viljeserklæring om samarbeid i Midt-Telemarkregionen.

Arbeidet i Midt-Telemarkrådet baserer seg på en generell Viljeserklæring om samarbeidet. Erklæringen godkjennes av de tre kommunestyrene, og stadfestes av Midt-Telemarktinget i starten på hver kommunestyreperiode.

§ 5 Sekretariat

Til å betjene regionsamarbeidet i Midt-Telemark skal det være et sekretariat med permanent bemanning. Midt-Telemarkrådet er arbeidsgiver for ansatte ved sekretariatet og tilknyttede prosjekter, med myndighet til å opprette/nedlegge stillinger, foreta tilsettinger, oppsigelser mv. innenfor vedtatt budsjett.
Vertskommunen for sekretariatet fører regnskap, betaler ut lønn m.v og yter driftskreditt til den løpende virksomheten.

§ 6 Økonomi og utgiftsfordeling.

De årlige utgifter til drift av sekretariatet, samt utgiftene til regionrådets og tingets møtevirksomhet, dekkes av de tre kommunene. Halvparten av utgiftene fordeles likt, mens halvparten fordeles etter folketall.

Større prosjekter og utredningsoppgaver søkes primært finansiert eksternt. Rådet disponerer et årlig beløp til mindre utredninger m.v.

Forslag til budsjett for det kommende år skal oversendes de tilknyttede kommuner for godkjenning innen utgangen av august måned.

§7 Vedtak

Alle vedtak i Midt-Telemarktinget og Midt-Telemarkrådet treffes med alminnelig flertall. Ved votering i Midt-Telemarkrådet er det ordføreren eller dennes vararepresentant som forvalter kommunenes stemmerett.

§8 Endring av vedtektene

Endringer av vedtektene for regionsamarbeidet kan gjøres av kommunestyrene i deltakerkommunene.

§ 9 Offentlighet

Møtene i Midt-Telemarkrådet og Midt-Telemarktinget følger bestemmelsene i offentlighetsloven.

§ 10 Oppløsning

Ved uttreden eller oppløsning av samarbeidet regulerer kommunelovens § 27 måten dette skal gjennomføres på.

Kommunestyrevedtak:
Nome kommunestyre sak 99/01 møtedato 13.12.01.
Sauherad kommunestyre sak 072/01 møtedato 13.12.01
Bø kommunestyre sak 093/01 møtedato 10.12.01