Barneverntjenesten

Midt-Telemark barnevern er Bø, Nome og Sauherad kommuner sin barneverntjeneste.

 

Tone Sissel Hubenbecker,
barnevernsleder

Besøksadresse: 3810 Gvarv
Telefon: 35 95 71 50
Telefaks: 35 95 58 17

Formålet med barnevernloven er å sikre at barn og unge ikke blir utsatt for omsorgssvikt eller andre skadelige oppvekstvilkår.
Dersom det er nødvendig med tiltak, skal barnevern så langt det er mulig avgrense seg til tiltak i hjemmet. Flytting av barn skal i utgangspunktet være en nødløsning.
De sentrale oppgavene til barneverntjenesten er å undersøke og sette i verk frivillige hjelpetiltak, samt fremme forslag om tiltak til fylkesnemnda.
Barneverntjenesten skal gjennomføre og følge opp Fyklkesnemdna sine vedtak.

Ved alle tiltak etter barnevernloven skal det legges vekt på hva som er best for barnet. Personer som til vanlig har taushetsplikt, har likevel opplysningsplikt overfor barneverntjenesten dersom det er grunn til å tro at det foreligger mishandling, alvorlig svikt i omsorg eller alvorlige atferdsvansker.
Privatpersoner kan også melde inn hvis de er bekymret for barn.

Midt-Telemark barneverntjeneste er knyttet til Barnevernvakten i Grenland, tlf 90 05 33 04. Barnevernvakten tar imot meldinger i tida
mellom kl 16.00 – 08.00 på hverdagar, og ellers hele døgnet på fri- og helligdager.
Barnevernvakten gir også råd og veiledning over telefon.

Nettressurser

www.barnevernet.no