Brann og redning

Midt-Telemark brann og redning har ansvar for både brannberedskap og brann forebyggende arbeid.

Svein Ove Kåsa,
brannsjef

Besøksadresse: Nome rådhus, Ringsevja 30, Ulefoss
Telefon: 35 94 62 00

Kommunene Bø, Sauherad og Nome samarbeider om brann- og redningstjenesten i Midt-Telemark gjennom Midt-Telemark Brann- og Redningstjeneste (MTBR). Tjenesten ble etablert 01.07.05 og omfatter også feietjenesten.

Formålet med MTBR er å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og gods samt andre akutte ulykker.

MTBR er et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 28 om vertskommuner med administrativt samarbeid, og Nome kommune er vertskommune.

Lov om vern mot brann mv. § 15 stiller krav til kommunene om å samarbeide om lokale og regionale løsninger av forebyggende og beredskapsmessige oppgaver med sikte på en best mulig utnytting av de samlede ressurser i regionen.

Midt-Telemark Brann- og Redningstjeneste er organisert med et fagråd som skal sørge for faglig koordinering med samarbeidskommunene.