KS læring

KS Læring – Kommune Norges nye felles læringsarena!

KS Læring er en innovativ løsning for kunnskapsdeling og kompetanseheving for hele kommune-Norge. Initiativet til å sette opp en pilotløsning ble tatt i et samarbeid mellom Midt-Telemark, Kongsbergregionen, Vest-Telemark og Grenlandssamarbeidet, finansiert av Fylkesmannen i Telemark. I pilotfasen ble Vesterålen også med for å bistå videreutvikling av løsningen, samt KS KommIT som naturlig nasjonal aktør. Målet med dette var å lage en skalerbar løsning som hele kommune-Norge kunne ta i bruk. Læringsarenaen, LMS`et, er bygd på en Moodle-plattform.

Med kommunenes og fylkeskommunenes 450 000 ansatte som potensielle brukere, er dette per i dag et av Nord-Europas største læringsinitiativ.

Løsningen er nå presentert i ulike fora på både kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. Den blir tatt svært godt i mot, åpningstiden er 24/7/365, og tilgjengelig innhold vokser sakte, men sikkert. Digitale læringsressurser er delt av kommuner, KS, stat (Difi, ulike direktorat), Helse Sør-Øst, ulike nasjonale senter og eksterne leverandører.

Løsningen som den er i dag, gir den enkelte mulighet til å opprette seg som bruker og fritt ta i bruk ressursene som er delt i den felles læringsarenaen. Velger en kommune å sette opp sin organisasjonsstruktur, kan den enkelte kommune ta ut rapport over gjennomført opplæring på kommune-, sektor- og avdelingsnivå. Dette er da et svært nyttig verktøy for ledere og mellomledere med ansvar for ansattes kompetanse, og som dokumentasjon på gjennomført opplæring og nødvendige sertifiseringer ved revisjoner/gjennomganger.

 

Midt-Telemarkrådet sine roller i KS Læring

 • Prosjektledelse for pilotering av løsningen vår 2013 til vår 2014.
  • PA – Erling Rønnekleiv, PL – Arne Mathias Lia, PM – Ståle Hegna
   • Pilotering ble en suksess, og høst 2014 overtok KS KommIT det nasjonale prosjektlederansvaret.
  • Nasjonal bistand for videreutvikling av KS Læring
   • Erling Rønnekleiv – Leder av KommIT sitt Koordinerings- og prioriteringsråd Kompetanse (KPR K)
   • Arne Mathias Lia og Ståle Hegna: Deltatt i arbeidsgruppen til KommIT sin PL
  • Prosjektledelse for innføring i BTV fra høst 2014, via KS BTV, som en nasjonal pilotering for hvordan implementere KS Læring i en region.
   • PA – Erling Rønnekleiv, PL – Arne Mathias Lia, PM – Ståle Hegna
  • Prosjektledelse for innføring av i Midt-Telemark
   • PA – Erling Rønnekleiv, PL – Arne Mathias Lia, PM – Ståle Hegna
    • Arbeidsgruppe: Personalnettverket i Midt-Telemark

Bakgrunnen for Midt-Telemark sine regionale og nasjonale roller er at vi selv ikke har nok ressurser lokalt til å kunne oppfylle de behov, lover og krav våre kommuner har til kompetanse, og gode felles løsninger finansiert gjennom delingsøkonomi blir derfor helt avgjørende.

 

Aktivitet for KS Læring Nasjonalt

Midt-Telemarkrådet har aktivt bistått nasjonal videreutvikling av KS Læring, da gjennom faste månedlige fysiske samlinger og ukentlige videomøter. Midt-Telemarkrådet har inngått en rammeavtale med KS om videre nasjonal utrulling av KS læring til kommuner og regioner over hele landet.

 

Aktivitet i BTV

KS BTV har gitt alle de 53 kommunene tilbud om dedikerte besøk for innføring i KS Læring, en aktivitet som har vært finansiert via OU-midler. 42 kommuner har i perioden fått en slik innføring, noe som betyr at 80 % av alle kommunene i BTV fått kunnskap om, og innføring i, vår nye felles lærings- og delingsarena KS Læring.

Samtlige kommuner understreker at dette er en ressurs den enkelte kommune har stort behov for, noe også antall signerte avtaler om bruk av KS Læring bekrefter. Per dags dato har alle de tre fylkeskommunene i BTV signert avtale, samt alle kommunene har gjort vedtak på, eller gitt muntlig bekreftelse på, at de ønsker å signere avtale.

For å kunne gi nødvendig lederopplæring/superbrukeropplæring, slik at den enkelte kommune kan ta i bruk KS Læring som et kompetansestyringsverktøy, vil alle kommuner og fylkeskommuner i BTV i 2016 få tilbud om «startpakker» til dedikerte ledere og superbrukere i den enkelte kommune. I tillegg vil hver enkelt kommune og fylkeskommune tilbys oppfølging via videomøte i etterkant av dette besøket.

 

Aktivitet i Midt-Telemark

For å gjøre kjent KS Læring er det gjennomført introduksjon av løsningen i utvidede RUL-samlinger både Bø, Nome og Sauherad, samt introduksjon av løsningen for alle sektorer som oppfølging i alle tre kommuner. Eneste unntak er for sektor skole og oppvekst i Sauherad. I forkant av de sektorvise gjennomgangene har det blitt gjennomført formøter med de aktuelle kommunalsjefene, evt utpekte stedfortredere, for å legge opp en plan for gjennomføring og videre oppfølging.

I prosjektperioden har kurs for nyansatte i Bø, Nome og Sauherad blitt utviklet i personalnettverket. Kurset er lagt ut på KS Læring som et obligatorisk kurs for alle ansatte i MT, ikke bare nyansatte, og skal være gjennomført innen 31.12.2015. For å kunne gjennomføre kurset er det en forutsetning at de ansatte registrerer seg som brukere av løsningen og knytter seg til arbeidssted. Ved bruk av kompetansestyringsmodulen vil ledere med de nødvendige rettighetene da kunne ta ut arbeidsstedsrapporter med oversikt over hvilke ansatte som har fullført kurset. Nyansattkurset i MT er tatt videre og tilpasset i kommunene i Grenlandssamarbeidet, og flere andre kommuner i BTV og nasjonalt ønsker å gjøre tilsvarende.

Legemiddelhåndtering er også et obligatorisk kurs i MT, utviklet av MT, Skien kommune og Sykehusapoteket i Skien, hvor KS Læring brukes som verktøy for gjennomføring og sertifisering. Dette kurset er også tatt i bruk i mange kommuner i BTV og nasjonalt.

At kommunesektoren nå har fått tilgjengelig en felles lærings- og delingsarena fører til at KS Læring stadig får tilført nye ressurser, både fra kommuner, leverandører, statlige organ og KS. Hvordan KS Læring benyttes som ressurs i de ulike sektorene i MT, er nå opp til den enkelte sektor/leder.

Alle tre kommuner har oppnevnt en systemansvarlig for KS Læring. Det er følgende personer:

Bø kommune: Anny Iren Rinden
Nome kommune: Pål Vik
Sauherad kommune: Kari Anne Lie

Det er blitt gjennomført en halv dags opplæring av disse ressurspersonene, og mer opplæring vil bli gitt i løpet av 2016. Hovedfokus for systemansvarlige vil være støtte og support for brukerne og vedlikehold av organisasjonsstruktur. Senere kan vi også om ønskelig tilby opplæring i å utvikle og produsere kurs i egne prosjekter.

 

Gevinster

KS Læring vil kunne gi ulike gevinster. En felles arena

Opplæringsressurser tilgjengelig digitalt på arbeidsplassen vil blant annet gi gevinster i form av spart reisetid, reduserte reisekostnader (kost og losji), kursavgifter o.l. Ressurser som er digitalt tilgjengelig (24/7) og modulbaserte, vil gi den enkelte ansatt fleksibilitet i forhold til gjennomføring, både med tanke på tidspunkt og muligheten til å kunne ta opplæringen over flere økter. Digitalt tilgjengelige ressurser vil kunne benyttes som forberedelse til fysiske kurs, gi mulighet til repetisjon av bestemte moduler, samt kunne være et alternativ til fysiske samlinger. Som lederverktøy, ved å ta i bruk KS Læring sin kompetansestyringsmodul, vil en kunne gi sine ansatte svært god oppfølging ved at den enkelte leder kan ta ut oversikter over gjennomført eller påbegynt opplæring. En felles delingsarena vil på sikt gi den enkelte kommune tilgang på en stor ressursbank, da en felles arena er godt egnet som distribusjonskanal for digitale læringsressurser som utvikles både lokal, regionalt og nasjonalt, fra både kommunale, statlige og eksterne leverandører. Den enkelte kommune vil også få rask tilgang til ressurser ved å søke i den nasjonale delingsarenaen, som igjen vil øke nasjonal nytte av ressurser som utvikles av nasjonale fagmiljø, og tilgang til allerede utviklede ressurser betinger derfor i mindre grad kjennskap til hva og hvem som har laget ressurser innen de ulike fagområder.

 

Konkret eksempel:

Ved resertifisering innen legemiddelhåndtering benytter nå Skien kommune halvtimes passeringstester, mot tidligere 4 timers fysiske repetisjonssamlinger med oppmøte som grunnlag for sertifisering. Årlig er det +/- 500 som har behov for resertifisering, og de anslår her en tidsbesparelse på ca 1,5 årsverk, samt at de opplever styrket kvalitet grunnet passeringstesten. Skien kommune, ca 53 000 innbyggere, utgjør 1 % av Norges befolkning. Et tankeeksperiment vil i Norge gi, på dette ene kurset innen sektor Helse, en nasjonal besparelse på 150 årsverk.

 

Finansiering:

Aktivitet i Midt-Telemark sine egne kommuner er finansiert via skjønnsmidler, samt egne tildelte OU-midler fra KS sentralt. Regionalt og nasjonalt arbeid er primært finansiert via regionale og nasjonale midler fra KS/ OU-midler, samt noen betalte oppdrag bestilt fra ulike kommunesamarbeid/ fylkeskommuner.

 

 

For mer informasjon: